Reklamacje i zwroty

1. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 7 niniejszego rozdziału.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru do Konsumenta lub wskazanej przez Konsumenta osoby trzeciej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone:
  - pisemnie, na adres do korespondencji i doręczeń Sprzedawcy (dane podane na wstępie Regulaminu Sklepu Internetowego m-lock.pl)
  - za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail biuro@m-lock.pl
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest TUTAJ. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności za zakupiony Towar, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru. Koszt zwrotu Towaru, niezależnie od sposobu jego dostarczenia ponoszony jest przez Klienta, który odstępuje od umowy (rozdział 1, pkt. 6.e.)
   Zwrot środków za zakupiony Produkt następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca odebrał zwracany Produkt.
  2. Zwrotu płatności za Towar Przedsiębiorca dokona przelewem na rachunek bankowy podany przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Przedsiębiorca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru (wyłącznie po zwrocie).
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres do doręczeń Przedsiębiorcy (dane podane na wstępie Regulaminu Sklepu Internetowego m-lock.pl) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (rozdział 1, pkt. 6.a.)
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Firma M-LOCK Zabezpieczenia Emilia Pac nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego Konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić, między innymi:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zamówienie indywidualne, zamówienie z wykorzystaniem dodatkowych opcji produktu).
  2. Gdy przedmiot zamówienia jest produktem dostarczonym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

2. Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. Pisemnie na adres do korespondencji i doręczeń Sprzedawcy (dane podane na wstępie Regulaminu Sklepu Internetowego m-lock.pl).
  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@m-lock.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia i numer zamówienia.
  5. Numer dowodu zakupu.
  6. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  7. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 8. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.
 9. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 11. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych, powstałych w wyniku niewłaściwego montażu, użytkowania bądź konserwacji, działaniem czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie miał wpływu, a także transportu produktu lub produktów do klienta przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi kurierskie/pocztowe.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.