Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego m-lock.pl, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem m-lock.pl

 1. Sprzedawca: prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, pod firmą M-LOCK Zabezpieczenia Emilia Pac wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 701-001-29-07, Regon: 222156486, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności Al. Jerozolimskie 200 lok. 505, 02-486 Warszawa
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  1. Pod numerem telefonu: (22) 298 50 00 (koszt połączenia według taryfy operatora).
  2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@m-lock.pl

§1 Definicje

 1. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej m-lock.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 3. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 7. Newsletter - wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów. Zawiera informacje dotyczące działalności Sklepu Internetowego, np. o nowych Towarach i aktualnych promocjach.
 8. Przedmiot transakcji - Towary i usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 10. Sklep Internetowy - serwis internetowy pod adresem m-lock.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 11. Sprzedawca, Usługodawca - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego m-lock.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Produkt, Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 14. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 16. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów i Usług oraz rodzaj dostawy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep m-lock.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu m-lock.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, hurtową oraz przyjmuje do realizacji Zamówienia indywidualne, specjalistyczne za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 5. Żeby złożyć Zamówienie lub korzystać z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym, Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. Posiadać komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.
  3. Mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem m-lock.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 8. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem m-lock.pl, z wyłączeniem treści opisanych w pkt. 7 niniejszego rozdziału, użyte są w celach informacyjnych. Korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Emilii Pac prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą M-LOCK Zabezpieczenia, NIP: 701-001-29-07, REGON: 222156486. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony m-lock.pl, bez zgody Usługodawcy.
 9. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony m-lock.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Patrz - Prawa autorskie
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§3 Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie konta w sklepie internetowym,
  2. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  3. korzystanie z Usługi Newsletter.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

§4 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w §3 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca określone zostały w §2 pkt. 5.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich, praw majątkowych i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5 Składanie zamówień

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, realizacja bez brakujących produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 17:30, Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 8. W wypadku gdy Klient podał błędne lub niedokładne dane, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. W przypadku podania niedokładnych danych adresowych i kontaktowych, firma M-LOCK Zabezpieczenia Emilia Pac nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 11. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
 12. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia.
 13. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

§6 Ceny i sposoby płatności za Zamówienie

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).
 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §7 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką podczas zakupu w siedzibie Sprzedawcy.
  2. Płatność kartą płatniczą podczas zakupu w siedzibie Sprzedawcy.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.
  5. Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.
  6. Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 4. Rachunek Sprzedawcy: 
  1. Odbiorca: M-LOCK Zabezpieczenia Emilia Pac, Al. Jerozolimskie 200 lok. 505, 02-486 Warszawa
  2. Bank: Alior Bank
  3. Numer Rachunku 06 2490 0005 0000 4500 1595 5218
  4. Tytułem: (w tytule przelewu należy podać nr Zamówienia)
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty 100% wartości brutto Zamówienia z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Nadanie przesyłki z przedmiotem Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy m-lock.pl potwierdzenia poprawnego zaksięgowania płatności przez bank Sprzedawcy.
 6. Płatność przelewem dotycząca zamówień indywidualnych, których czas realizacji w zależności od firmy produkującej dany artykuł, wynosi od 2 dni do 8 tygodni wynosi do 80% wartości brutto Zamówienia, płatna jest tytułem zaliczki do Zamówienia na podstawie Faktury Proforma. Pozostała część płatności regulowana jest przy odbiorze Zamówienia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

§7 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i uzależnione są od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. 
 2. Zamówienie wysyłane jest na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. O nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. DPD (przesyłka kurierska)
  2. InPost (odbiór w paczkomacie)
  3. odbiór osobisty (w siedzibie Sprzedawcy)
 4. Na standardowy termin dostawy Produktu (jeżeli w opisie Produktu nie podano inaczej) składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy określony przez przewoźnika.
  1. Czas kompletowania standardowego Zamówienia wynosi maksymalnie 48 godzin od momentu opłacenia Zamówienia w Dni Robocze.
  2. Dostawa Zamówienia zależy od wybranego przewoźnika i następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze).
 5. Całkowity czas realizacji (dostawy) standardowego Zamówienia wynosi maksymalnie 4 Dni Robocze od dnia złożenia opłaconego Zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin.
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy:
  - 16 zł (przesyłka do 25 kg)
 7. W przypadku gdy Klient podał błędne lub niedokładne dane, w szczególności błędny lub niedokładny adres, firma M-LOCK Zabezpieczenia Emilia Pac nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia.
 8. Dostawa Towaru ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków określonych w §8 pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru do Konsumenta lub wskazanej przez Konsumenta osoby trzeciej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone:
  - pisemnie, na adres do korespondencji i doręczeń Sprzedawcy (dane podane na wstępie niniejszego Regulaminu)
  - za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail biuro@m-lock.pl
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest TUTAJ. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi otrzymane od Konsumenta płatności za zakupiony Towar, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru. Koszt zwrotu Towaru, niezależnie od sposobu jego dostarczenia ponoszony jest przez Klienta, który odstępuje od umowy (§8. pkt. 6.e.)
   Zwrot środków za zakupiony Produkt następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca odebrał zwracany Produkt.
  2. Zwrotu płatności za Towar Przedsiębiorca dokona przelewem na rachunek bankowy podany przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Przedsiębiorca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru (wyłącznie po zwrocie).
  4. Konsument powinien odesłać towar na adres do doręczeń Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (§8. pkt. 6.a.)
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości będącej przedmiotem umowy, a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Firma M-LOCK Zabezpieczenia Emilia Pac nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić, między innymi:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zamówienie indywidualne, zamówienie z wykorzystaniem dodatkowych opcji produktu).
  2. Gdy przedmiot zamówienia jest produktem dostarczonym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§9 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. Pisemnie na adres do korespondencji i doręczeń Sprzedawcy (dane podane na wstępie niniejszego Regulaminu).
  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@m-lock.pl
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia i numer zamówienia.
  5. Numer dowodu zakupu.
  6. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  7. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 8. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu.
 9. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 11. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku wad wynikających z uszkodzeń mechanicznych, powstałych w wyniku niewłaściwego montażu, użytkowania bądź konserwacji, działaniem czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie miał wpływu, a także transportu produktu lub produktów do klienta przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi kurierskie/pocztowe.
 12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
  4. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do publikacji Regulaminu na stronie internetowej sklepu m-lock.pl każdorazowo po dokonaniu zmian w jego treści. Zmiany zaczynają obowiązywać od momentu opublikowania Regulaminu oraz dotyczą wszystkich transakcji zawieranych po jego opublikowaniu.
 2. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego prawa.
 6. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
 7. Firma M-LOCK Zabezpieczenia Emilia Pac dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego m-lock.pl  były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego m-lock.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z modernizacją lub rozbudową Sklepu Internetowego m-lock.pl
 8. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego - będących osobami fizycznymi w rozumieniu RODO, podawanych przez Klientów w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: m-lock.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym) jest Sprzedawca.
 9. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.